Chính trị - Kinh tế

  UBND thành phố thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản, như sau:


 Chiều 02/11, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm tháng 11/2018.


Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành kế hoạch thực việc ấn định mức thu thuế đối với hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn. Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến 01/11/2018, các cơ quan chức năng của thành phố sẽtriển khai rà soát đưa toàn bộ hộ kinh doanh dịch vụ Karaoke vào quản lý thu thuế lập bộ


Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB thành phố thông báo về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản, như sau: