Đô thị - Môi trường

Chiều 30/7/2018 Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh Cao Bằng, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Cao Bằng đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên truyền, vận động và đối thoại với các hộ dân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Nguyễn Trung Thào – Phó chủ tịch UBND Tỉnh, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh chủ trì buổi làm việc.


 UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 1024/UBND-TNMT  về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và danh mục công trình, dự án cần thu hồi thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Thành phố.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện sửa chữa cầu Bằng Giang tại Quyết định số 08/QĐ-QBTĐB ngày 23/4/2018. UBND thành phố Cao Bằng thông báo về việc sửa chữa cầu Bằng Giang đến toàn thể nhân dân được biết với các nội dung cụ thể như sau:


    UBND thành phố Cao Bằng vừa ra Thông báo số 447/TB-UBND ngày 23/05/2018 về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Km0+00-Km2+00).