An ninh - Quốc phòng

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


    Ngày 05/06/2018, Công an thành phố Cao Bằng đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nghiệp vụ thu thập thông tin cho 76 cán bộ, chiến sỹ công an của các phường, xã trên địa bàn.