Cải cách hành chính

UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố ngừng hoạt động nhận hồ sơ cấp các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm từ ngày 15/4/2018 và bàn giao các hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực VSATTP cho Bộ phận "Một cửa liên thông hiện đại" thành phố Cao Bằng thực hiện.


Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hành chính, công khai minh bạch các hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính có hiệu quả trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng đã có văn bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thuộc UBND thành phố thực hiện công tác cải cách năm 2018.