Cải cách hành chính

     UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2029/QĐ- UBND về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cng cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng.


UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.


     Trong 02 ngày 15 và 16/01/2019, UBND thành phố Cao Bằng phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của các phòng, ban, cơ  quan, đơn vị trường học trên địa bàn.


UBND Thành phố vừa ban hành văn bản số 1548 ngày 05/10/2018 về việc triển khai thực hiện quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND Thành phố.