Cải cách hành chính

UBND Thành phố ban hành công văn số 709/UBND-VHTT ngày 26/4/2019 về việc thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


   UBND Thành phố ban hành văn bản số 623/UBND - VP ngày 18/4/2019 về việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tổ chức cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.


UBND Thành phố Cao Bằng vừa ban hành thông báo số 218/TB-UBND ngày 19/6/2019 về Quy trình tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan tại bộ phận một cửa của Thành phố Cao Bằng.


Với mục tiêu hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân, những năm qua, tỉnh đã tập trung đầu tư hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp tỉnh đến các địa phương; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính (CCHC).