Ban Quản Lý Chợ

- Tên đơn vị: Ban quản lý chợ Thành phố Cao Bằng

- Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

- Số điện thoại: 0263 853 779; 0263 853 780.

- Email: banquanlycho.txcb@gmail.com

- Họ và tên của thủ trưởng đơn vị, số điện thoại di động:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại di động

1

Nguyễn Trọng Thắng

Trưởng ban

2

Đàm Văn Biển

Phó trưởng ban

0127 665 2189

 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

Ban quản lý chợ là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND Thành phố Cao Bằng. Với chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hoạt động của 02 chợ: Chợ Sông Bằng và Chợ Xanh, sắp xếp nơi mua  bán hàng theo yêu cầu kỹ thuật và văn minh thương mại phù hợp với đặc điểm của 02 chợ; quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của 02 chợ và thu nộp ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, xử lý các vi phạm về nội quy hoạt động của chợ.