Ban Quản Lý Dự Án

1-Tên cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng.

- Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.859.330;  0263.853.755.

- Fax: 0263.859.330.  

2- Họ và Tên thủ trưởng đơn vị, chức danh, điện thoại di động:

2.1- Hà Ngọc Sơn  -  chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại di động: 0913279242

2.2 - Lê Thanh Tuân - chức vụ: Phó Giám đốc.

- Số điện thoại di động: 0915219808

2.3 - Nông Chí Công - chức vụ: Phó Giám đốc.

- Số điện thoại di động: 0973226017

3- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng do Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ đầu tư hoặc chủ quản đầu tư; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành chức năng đối với hoạt động liên quan.

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp công lập, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và Tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo qui định.

- Là chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư ký kết hợp đồng kinh tế trong xây dựng cơ bản để thực hiện việc xây dựng các công trình do nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, thực hiện các chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, lập và trình thẩm định dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành và quyết toán công trình đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các qui định của pháp luật.

- Kiểm tra thẩm định thiết kế, dự toán công trình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức việc đấu thầu hoặc chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp thiết bị và xây lắp công trình.

- Quản lý thi công xây dựng công trình.

- Kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận tính pháp lý khối lượng hoàn thành và làm các thủ tục thành toán.

- Thực hiện tư vấn giám sát các công trình duy tu, sửa chữa không làm thay đổi hiện trạng qui mô ban đầu của công trình.

- Giải quyết các thủ tục về đất đai, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện việc giải phóng mặt bằng và xin cấp phép xây dựng.

- Lập kế hoạch vốn đầu tư và kế hoạch tài chính cho công trình để chủ quản đầu tư hoặc chủ đầu tư trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư được giao có hiệu quả.

- Tổ chức giám định chất lượng xây dựng, nghiệm thu công trình và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Đình chỉ việc thực hiện các công việc xây dựng nếu chất lượng thi công không đúng tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật và không đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Từ chối nghiệm thu, thanh quyết toán khi khối lượng công việc không đảm bảo chất lượng công trình.

- Yêu cầu, quản lý, giám sát công tác bảo hành công trình.

- Thực hiện quyết toán hàng năm và tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, sáu tháng, tổng kết năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng và các sở - ngành liên quan.

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trong việc đề xuất chủ trương, kế hoạch đầu tư các dự án và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giao hoặc ủy quyền.

Trên đây là thông tin cơ bản cung cấp cho cổng điện tử ./.