UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: số 32, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Ông Lương Tuấn Hùng

Điện thoại:

Email:

2. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Ông: Lâm Đức Xuân

Điện thoại:
Email:

Ông Nguyễn Quốc Trung

Điện thoại:
Email:

Bà: Nông Thị Chầm

Điện thoại:
Email: