UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: số 32, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Ông: Lương Tuấn Hùng

Điện thoại: 3.950.699

Email: hunglt.tp@caobang.gov.vn

2. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố:

Ông: Lâm Đức Xuân

Điện thoại: 3.950.659
Email: xuanld.tp@caobang.gov.vn

Ông Nguyễn Quốc Trung

Điện thoại:3.888.349
Email: trungnq.tp@caobang.gov.vn

Bà: Nông Thị Chầm

Điện thoại: 3.853.720
Email: chamnt.tp@caobang.gov.vn