Thông báo kết quả tiếp công dân
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
13/TB-BTCD UBNDThành Phố
11/TB-BTCD UBNDThành Phố
09/TB-BTCD UBNDThành Phố
08/TB-BTCD UBNDThành Phố
12/TB-BTCD UBNDThành Phố
10/TB-BTCD UBNDThành Phố
204/BC-UBND UBNDThành Phố
180/BC-UBND HĐND Thành phố
1428/QĐ-UBND UBNDThành Phố
06/TB-UBND UBNDThành Phố
05/TB-UBND UBNDThành Phố
04/TB-UBND UBNDThành Phố
02/TB-UBND UBNDThành Phố
01/TB-UBND UBNDThành Phố