Văn bản trả lời công dân
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
893/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
1534/QĐ-UBND UBNDThành Phố
820/HĐBT-GPMB UBNDThành Phố
821/UBND-TNMT UBNDThành Phố
822/UBND-TNMT UBNDThành Phố
172/TB-UBND UBNDThành Phố
1457/QĐ-UBND UBNDThành Phố
758/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
757/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
167/TB-UBND UBNDThành Phố
726/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
673/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
1299/QĐ-UBND UBNDThành Phố
1213/QĐ-UBND UBNDThành Phố
144/TB-UBND UBNDThành Phố

Trang