Văn bản trả lời công dân
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
2252/QĐ-UBND UBNDThành Phố
1301/UBND-KT UBNDThành Phố
1249/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
231/TB-UBND UBNDThành Phố
1143/UBND-KT UBNDThành Phố
1927/QĐ-HBQĐCC UBNDThành Phố
1025/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
1027/QĐ-UBND UBNDThành Phố
893/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
1534/QĐ-UBND UBNDThành Phố
820/HĐBT-GPMB UBNDThành Phố
821/UBND-TNMT UBNDThành Phố
822/UBND-TNMT UBNDThành Phố
172/TB-UBND UBNDThành Phố
1457/QĐ-UBND UBNDThành Phố

Trang