Đội Quản Lý Thị Trường Số 1

1. Tên đầy đủ của cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Email đại diện:

          - Tên đầy đủ của cơ quan: Đội Quản lý thị trường số 1.

          - Địa chỉ: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

          - Số điện thoại: 0263.854.192

          - Email đại diện: Doi1@qlttcb.gov.vn

          2. Họ tên của thủ trưởng đơn vị, số điện thoại di động:

          - Họ và tên: Trần Thắng Mạnh             Chức vụ: Đội trưởng

          - Số điện thoại di động: 0913.256.187

          3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị:

- Chức năng:

Đội Quản lý thị trường số 1 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn.

          - Nhiệm vụ:

Phát hiện, kiểm tra hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường, kiểm tra việc thực hiện đăng ký kinh doanh và chấp hành nội dung đã đăng ký. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về thương nhân và hoạt động thương mại. Phát hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Chi cục Quản lý thị trường quy định. 

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền. Trong trường hợp vượt thẩm quyền của Đội thì báo cáo Chi cục trưởng hoặc UBND Thành phố Cao Bằng xử lý. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn được phân công để kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực.  Đề xuất với Chi cục để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn, những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thương mại cần được sửa đổi, bổ sung.        

Tổng hợp tình hình thị trường trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Kiểm tra hoạt động của kiểm soát viên về thực hiện quy chế công tác và chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường. Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Đội theo sự phân cấp quản lý. Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, ấn chỉ, lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.

- Quyền hạn:

Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu, chứng cứ và trả lời những vấn đề cần thiết liên quan trực tiếp đến việc kiểm tra. Được quyền kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thương mại tại hiện trường nơi sản xuất, cất giấu hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm, sổ sách, chứng từ, hóa đơn, hợp đồng và các giấy tờ có liên quan khác.

Được quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, thu thập tình hình, số liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác kiểm tra. 

Yêu cầu các cơ quan chức năng giám định tang vật vi phạm trong trường hợp cần thiết. Lập biên bản kiểm tra và kiến nghị các biện pháp giải quyết. 

Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật./.