Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Cao Bằng

Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố Cao Bằng

 

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố Cao Bằng

Địa chỉ: 032 phố Đàm Quang Trung – phường Hợp Giang TP Cao Bằng

Điện thoại: 02063.854.007

Fax:

Email:  caobangtx@gmail.com

 

II. Thông tin về bộ máy

1.     Các đồng chí lãnh đạo 

 

Trưởng đài Truyền thanh-Truyền hình Thành phố:

Đ/c:  Dương Việt Sơn

Số điện thoại:

Email: 

Phó trưởng đài Truyền thanh-Truyền hình Thành phố:

Đ/c: Nông Trường Ninh

Số điện thoại:0168 4 381 158

Email:  

 

2. Chức Năng - nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố Cao Bằng là đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Cao Bằng. Đài TT-TH Thành phố Cao Bằng chịu sự quản lý của UBND Thành phố và Sở Thông tin -Truyền thông tỉnh Cao Bằng; sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng.

2.2. Nhiệm vụ:

         Đài TT-TH Thành phố Cao Bằng có nhiệm vụ sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng hệ tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự điều hành của Đảng, chính quyền địa phương; phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và các cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng phát sóng các chương trình Phát thanh, Trang thông tin tuyên truyền điện tử theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho UBND Thành phố và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao theo quy định của pháp luật.