HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố:   Ông Đàm Văn Dũng.
  Điện thoại:
  Email:

 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố:  Ông Hoàng Văn Lợi.
 Điện thoại:
 Email:

 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố:  Bà Nguyễn Ngọc Hà.
 Điện thoại:
 Email:


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

1. Chức năng:

 Điều 1 chương I Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định:

"Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan của nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân địa phương".

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Mục 2 chương II Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm 10 điều từ điều 19 đến điều 28:

Điều 19: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực kinh tế

Điều 20: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống.

Điều 21: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

Điều 22: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 23: Hội đồng nhân dân quyết định trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo.

Điều 24: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực thi hành pháp luật.

Điều 25: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.