Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 03 hộ gia đình thuộc hạng mục: Đoạn từ đầu cầu sông hiến đến hồ Lê Lai ( đợt 2 năm 2018 )