Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hộ gia đình ông Đàm Minh Thắng-Nông Thị Thu Minh ( người được ủy quyền)