Rà soát, kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

     Chiều 2/4/2019, UBND Thành phố Cao Bằng tổ chức hội nghị rà soát, kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng chí Lâm Đức Xuân, phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

     Theo báo cáo của các đơn vị chuyên môn, trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố đã tiếp nhận 597 đơn, tăng 135 đơn so với năm 2017, trong đó, số đơn không thuộc thẩm quyền, không đủ điều kiện thụ lý là 245 đơn. Việc giải quyết đơn thư của các đơn vị chuyên môn được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Một số phòng, ban chuyên môn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, phản ánh. Tích cực trao đổi tìm phương hướng giải quyết đơn thư của công dân.

     Qua phân tích cho thấy, đa số các đơn thư khiếu nại có nội dung liên quan đến đất đai, nhà cửa, đến bù giải phóng mặt bằng…. Tính đến hết tháng 3/2019, thành phố đã giải quyết xong 246 đơn thư của công dân, số còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của Thành phố

      Hội nghị đã thảo luận xung quanh vấn đề tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại phòng, ban, địa phương mình, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, nhất là những vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai…

     Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND Thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố và các xã, phường cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể như: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, trả lời đơn thư đã được giao giải quyết; Cần tập trung xác định công tác giải quyết đơn thư là nhiệm vụ trọng tâm,  không để trễ hạn các vụ việc đã nêu rõ  hạn định trả lời công dân và phải trả lời công dân biết tiến trình, hướng giải quyết vụ việc bằng văn bản; Đối với các đơn vị để tồn dọng nhiều đơn thư, cần xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm để xử lý theo Luật cán bộ, công chức, viên chức…

                                                                                          Long Huyền – Đình Trung