Giám sát công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

      Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng vừa đến giám sát công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại 2 phường Sông Bằng và Ngọc Xuân.

                           Đoàn giám sát HĐND Thành phố làm việc tại phường Sông Bằng.

     Từ đầu năm 2014 đến ngày 30/4/2015, phường Sông Bằng, đã tổ chức 1 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 100 người tham gia; tiếp nhận 23 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu về lĩnh vực đất đai, trong đó giải quyết 22 đơn thư, 1 đơn thư đang xác minh để xử lý.

     Phường Ngọc Xuân tổ chức 18 hội nghị triển khai, quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành với trên 5.000 lượt người tham gia. Tiếp nhận và giải quyết 8 đơn thư khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai và trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đạt 100%; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp.

     Các phường kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở; mở các lớp tập huấn cho cán bộ tư pháp về công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

     Đoàn giám sát HĐND Thành phố đề nghị, UBND phường Sông Bằng và phường Ngọc Xuân khẩn trương xây dựng, ban hành và niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân tại trụ sở làm việc. Thông báo công khai lịch tiếp công dân và phân công cụ thể cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Riêng phường Sông Bằng, trong khâu tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân cần lập hồ sơ và lưu trữ từng vụ việc cụ thể để thuận lợi cho công tác quản lý, nắm bắt và theo dõi.

                                                                                               Bùi Toàn

Các tin khác