Triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới

     Ngày 02/4/2019, UBND Thành phố Cao Bằng đã ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND về  việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng (Lý trình Km00+00-Km5+896,52). Hạng mục: Đoạn nút giao giữa đường phía Nam và Quốc lộ 3 (tại Km8, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng).

           Lãnh đạo tỉnh và thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện đường tránh phía nam

                                                                (Tháng 3/2019)

     Nội dung được triển khai thực hiện trong đợt này bao gồm: lý do thu hồi đất để thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng. Hạng mục: Đoạn nút giao giữa đường phía nam và Quốc lộ 3; vị trí khu đất thu hồi thuộc xóm 3 nam phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, với tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng khoảng 1.500m2 (bao gồm 18 hộ gia đình), tình trạng sử dụng đất là do các hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Hưng Đạo quản lý, sử dụng.

      Kế hoạch thu hồi đất gồm các bước thông báo thu hồi đất và thành lập Hội đồng, Tổ công tác dự kiến hoàn thành trước ngày 15/4/2019; Tổ chức hội nghị và tiến hành điều tra, kiểm đếm đất đai, tài sản, hoa màu, lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ dự kiến hoàn thành trước ngày 15/6/2019. Thẩm định sơ bộ phương án, niêm yết và hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ dự kiến xong trước ngày 20/7/2019; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phê duyệt quyết định thu hồi và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thời gian dự kiến trước ngày 15/8/2019 và quản lý đất đã giải phóng mặt bằng dự kiến xong trước ngày 15/9/2019.

     Các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư được chọn một trong hai hình thức tái định cư phân tán hoặc tái định cư tập trung tại các khu tái định cư tập trung của Thành phố Cao Bằng; UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND xã Hưng Đạo trên cơ sở quy trình hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ban hành kèm theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 tổ chức thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án theo đúng kế hoạch; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chủ động, phối hợp và tạo điều kiện cho Hội đồng trong việc đo đạc, kê khai diện tích, loại đất, vị trí đất, kê khai nhân khẩu, số lao động,...và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) theo hướng dẫn của Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người có đất bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai.

                                                                                                                             Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung kế hoạch tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon KH 75 thông báo thu hồi đất.pdf1.08 MB