Hướng dẫn thực hiện sắp xếp,sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố

     UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 595/HD-UBND ngày 17/4/2019 về hướng dẫn thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

      Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố Thành phố hướng dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố căn cứ theo các cơ sở pháp lý, với điều kiện sáp nhập đối với các xóm có quy mô hộ gia đình dưới 75 hộ, đối với tổ dân phố có quy mô hộ gia đình dưới 100 hộ, tên của xóm, tổ dân phố sáp nhập không trùng với tên của xóm, tổ dân phố hiện có trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã; Tổ chức của xóm, tổ dân phố là mỗi xóm chỉ có 1 trưởng xóm, mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố, trường hợp cần thiết thì có 01 phó trưởng xóm, 01 phó tổ trưởng tổ dân phố; Nguyên tắc tổ chức phải bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự quản lý của nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội Vụ; Khi sáp nhập tổ xóm cần lưu ý một số nội dung trọng tâm như: Việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ, xóm phải huy động cả hệ thống chính trị xã, phường, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu việc sáp nhập là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay; số liệu rà soát thực trạng phải đảm bảo chính xác để làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập; cần lựa chọn những tổ, xóm khó sáp nhập (khó khăn về địa hình, cơ sở hạ tầng, dân tộc,...)làm thí điểm trước để rút kinh nghiệm cho quá trình thực hiện còn lại; cần chú trọng sắp xếp, đưa ra phương án xử lý và đề xuất đối với cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của tổ, xóm sau khi sáp nhập; trong quá trình thực hiện UBND các phường, xã cần thống kê, tổng hợp những ý kiến của người dân, khó khăn, vướng mắc và đưa ra phương án xử lý, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố để cùng giải quyết và rút kinh nghiệm trong quá trình sáp nhập các tổ, xóm còn lại.

                                                                                                                          Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 595hd-bcd.PDF2.13 MB