Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

     UBND Thành phố Cao Bằng ban hành công văn số 623/UBND-VP ngày 18/4/2019 về việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

       Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt thời gian và chi phí cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND Thành phố. UBND Thành phố cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn vận động tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như sau: Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến), "cổng thông tin hành chính công" hay "dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử" được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất tại https://caobang.vnptigate.vn/; Giao các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường trực thuộc UBND Thành phố thường xuyên thực hiện tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, vận động tổ chức, cá nhân, đoàn thể, hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; UBND các phường, xã chỉ đạo các tổ, xóm bằng văn bản thực hiện tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cuộc họp tổ, xóm; các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã rà soát thủ tục hành chính đã thực hiện giải quyết cho các tổ chức, cá nhân trong năm 2018; Đối với công chức, chuyên viên tại Bộ phận Một cửa UBND Thành phố và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Cao Bằng hướng dẫn, vận động, đề nghị công dân đến thực hiện thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, hỗ trợ công dân scan hồ sơ hoặc chụp ảnh hồ sơ để đính kèm hồ sơ gửi hồ sơ qua cổng thông tin hành chính công; Giao phòng Nội vụ Thành phố giám sát việc thực hiện các nội dung trên của các đơn vị, đưa kết quả tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hằng năm làm cơ sở đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, bình xét, thi đua, khen thưởng hàng năm.

                                                                                                                             Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon HD thủ tục hành chính mức độ 3.4.pdf9.35 MB