Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

     UBND Thành phố Cao Bằng vừa ban hành công văn số 628/UBND-TP ngày 19/4/2019 về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

      Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được hiểu là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố giao các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị năm 2019, tạo bước đột phá trong theo dõi, kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân như: vệ sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực đất đai, đầu tư kinh doanh, tài nguyên và môi trường,....Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện triệt, yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, thống kê, phân loại các nhiệm vụ, các quy định của pháp luật, các Nghị định, Thông tư do lĩnh vực mình phụ trách chưa phát huy hiệu quả trên thực tế; tăng cường công tác chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật đến người dân và doanh nghiệp; Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các đơn vị chủ động báo cáo về UBND Thành phố (qua phòng Tư pháp) để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

                                                                                                                                Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon HD thi hành pháp luật.pdf517.52 KB