Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

     Ngày 22/4, UBND Thành phố Cao Bằng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Theo dõi thi hành pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

     Tham gia lớp tập huấn có 84 cán bộ đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, lãnh đạo UBND 11 phường, xã và công chức liên quan thực hiện công tác kiểm soát TTHC, theo dõi thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 11 phường xã sẽ được đại diện lãnh đạo và Trưởng phòng chuyên môn Sở Tư pháp truyền đạt 3 chuyên đề, bao gồm: Nội dung theo dõi tinh hình thi hành pháp luật; Kỹ năng kiểm soát TTHC; Kỹ năng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn tiến hành thảo luận để cùng làm rõ hơn những vấn đề còn tồn tại trong việc kiểm soát TTHC cũng như việc theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn hiện nay.

     Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ công chức làm công tác pháp luật trên địa bàn thành phố nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận thức trách nhiệm trước công tác kiểm soát TTHC; Nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, theo dõi thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Đồng thời, đưa csc nhiệm vụ đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng đượ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảm bảo nâng cao chất lượng của hệ thông các quy định về TTHC và tăng cườn kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân.

                                                                                     Long Huyền – Đình Trung