Về việc đính chính Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 UBND thành phố Cao Bằng