Về việc kiện toàn chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tại đầu mối giao thông tổ 11, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng