Lập hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số

     UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 681/UBND-VHTT ngày 24/4/2019 về việc lập hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số.

      Nhằm thực hiện công văn số 848/STTTT-CNTT ngày 04/09/2018 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn triển khai cấp mới chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng, để thực hiện đảm bảo công tác lập hồ sơ đăng ký đê nghị cơ quan chuyên môn cấp trên cấp chứng thư số, UBND Thành phố yêu cầu một số phòng, ban, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Lập hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số đối với tổ chức thành phần hồ sơ gồm văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận có đăng ký mẫu con dấu hoặc xác thực bằng văn bản của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức. Bản sao có chứng thực quyết định hoặc xác thực bằng văn bản của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chức danh nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, số lượng được chia làm 02 bộ hồ sơ; Lập hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số đối với cá nhân thuộc các đối tượng là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố. Thành phần gồm văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận có đăng ký mẫu con dấu hoặc xác thực bằng văn bản của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức. Bản sao có chứng thực quyết định hoặc xác thực bằng văn bản của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chức danh nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, số lượng được chia làm 02 bộ hồ sơ.

     Yêu cầu lãnh đạo phòng, ban, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi hồ sơ đăng ký về UBND Thành phố (qua phòng Văn hóa và thông tin) trước ngày 04/5/2019. Trong quá trình làm hồ sơ có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Văn hóa và thông tin để trao đổi.

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon Lập HS chứng thư số.pdf990.22 KB