Thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất lô đất số 20 khu đô thị mới Đề Thám

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

     1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất lô đất số 20 khu đô thị mới Đề Thám, phường  Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng Ủy quyền gồm 22 lô đất.
          - Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;
          - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;
          - Hình thức quản lý: Nhà nước giao;

TT

Tên tài sản

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

Bước giá

1

Lô đất số A13

240

3.120.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

2

Lô đất số A14

240

3.120.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

3

Lô đất số A3

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

4

Lô đất số A4

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

5

Lô đất số A5

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

6

Lô đất số A6

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

7

Lô đất số A7

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

8

Lô đất số A8

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

9

Lô đất số A9

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

10

Lô đất số A10

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

11

Lô đất số A11

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

12

Lô đất số A12

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

13

Lô đất số A15

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

14

Lô đất số A16

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

15

Lô đất số A17

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

16

Lô đất số A18

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

17

Lô đất số A19

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

18

Lô đất số A20

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

19

Lô đất số A21

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

20

Lô đất số A22

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

21

Lô đất số A23

240

2.832.000.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

22

Lô đất số A24

237

3.365.400.000đ

500.000đ

300.000.000 đ

100.000.000 đ

     2. Hình thức tổ chức bỏn đấu giá: Bỏ phiếu kín trả giá trước (bỏ phiếu từng lô).
     3. Thời gian tham khảo Hồ sơ tài sản bán đấu giá và đăng ký mua Hồ sơ (vào các ngày làm việc và trong giờ làm việc): Từ 08 giờ 00 ngày 07 tháng 9 năm 2015 đến 11 giờ 00’ ngày 05 tháng 10 năm 2015 tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản.
     4. Thời gian trưng bày và xem tài sản: Từ 08 giờ 00 ngày 07 tháng 9 năm 2014 đến 16 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2015 tại lô đất số 20 khu đô thị mới Đề Thám, phường  Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trong giờ làm việc).
     5. Thời hạn nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giỏ (trong giờ làm việc): Từ 08 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2015 đến 16 giờ 00’ ngày 05 tháng 10 năm 2015 tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản. 
     6. Thơi gian công bố kết quả: Từ 08 giờ 30’ ngày 06 tháng 10 năm 2015.
     7. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Dự kiến tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản SN 040, phố cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

 

Các tin khác