Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình thuộc hạng mục: đoạn từ đầu cầu Sông Hiến đến hồ Lê Lai (đợt 1 năm 2019)