Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Hùng tổ 19, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng (Lần đầu)