Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hồ khuổi khoán (đợt 2 năm 2018)