Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp

     Ngày 12/02/2016, Thành ủy Cao Bằng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ; các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử Thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ 11 phường, xã.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như: Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quết số 1134 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy định chi tiết việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc bầu bổ sung; Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.  Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/01/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng về tổ chức thục hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

     Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Thành ủy Cao Bằng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố và các phường xã; các ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung trên đến từng cử tri, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi ngườivới công tác bầu cử. Tổ chức hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, khách quan theo đúng quy trình đã được quy định. Phát động các phong trào thi đua làm cho cuộc bầu cử trở thành  đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                                                                                  Vi Trường - Lã Tùng