Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi

 

     UBND Thành phố ban hành văn bản số 1199/UBND-KT ngày 01/07/2019 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

     Thực hiện công văn số 2150/UBND-NL ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị phòng ban, UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Phòng Kinh tế Thành phố hướng dẫn và giám sát việc tiêu hủy lợn bệnh, việc kiểm soát, vận chuyển, tiêu thụ, giết mổ lợn, sản phẩm của lợn và lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Tổng hợp số liệu báo cáo đánh giá thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu phi và tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Sở NN và PTNT tỉnh theo chỉ đạo. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo thường trực UBND Thành phố có hướng chỉ đạo kịp thời; Trạm Chăn nuôi – thú y Thành phố hướng dẫn việc tổ chức tiêu hủy lợn bệnh đảm bảo không để lây lan dịch bệnh, không để gây ô nhiễm môi trường, hướng dẫn và kiểm soát hoạt động giết mổ theo đúng quy định. Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu phi và cung cấp kết quả xét nghiệm làm cơ sở cho việc giết mổ trên địa bàn Thành phố; UBND các xã, phường tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi đến cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tổ chức xử lý, tiêu hủy lợn bệnh kịp thời đảm bảo không để lây lan dịch bệnh, không để ô nhiễm môi trường theo đúng quy định. Thường xuyên tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn báo cáo UBND Thành phố. Phối hợp với Trạm chăn nuôi – thú y thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu phi khi các cơ sở giết mổ, các hộ chăn nuôi có nhu cầu và chủ động thực hiện công tác kiểm soát, vận chuyển, tiêu thụ, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn và lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn.

                                                                                                                                                                                                    Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1199ubnd-kt.pdf697.82 KB