Thành phố: Thống nhất số lượng bầu cử 30 Đại biểu HĐND

     Ngày 17/2 /02, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Cao Bằng đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại Hội đồng nhân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

     Tại hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố đã phổ biến Thông tri của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác bầu cử. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, dân chủ bàn bạc về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương tham gia ứng cử. Hội nghị đã thống nhất về số lượng đại biểu HĐND Thành phố được bầu là 30 đại biểu HĐND. Trong đó cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ gồm: đại biểu khối Đảng 3 người, đại biểu MTTQ và các đoàn thể 6 người; đại biểu khối chính quyền 8 người; đại biểu các xã, phường 11 người. Đại biểu lực lượng vũ trang 02 người. Về cơ cấu khi lập danh sách giới thiệu người ứng cử phấn đấu tỷ lệ người ngoài Đảng đạt 10%, Đại biểu trẻ(dưới 35 tuổi) đạt 15%, Đại biểu tái cử phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu tái cử, Đại biểu nữ khi lập danh sách chính thức phấn đấu đạt 30% tổng số người ứng cử.

         

                                                                                                                              Vi Trường- Lã Tùng