Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

     Chiều 9/7/2019 UBND Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

     Tại hội nghị các đại biểu tham dự lớp tập huấn đã được các giảng viên thuộc BCHQS Thành phố truyền đạt những nội dung, kiến thức cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018. Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8/6/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 thay thế cho bộ Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11; gồm 07 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng. Đồng thời, Luật cũng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

     Những kiến thức pháp luật đã được triển khai, tiếp thu tại lớp tập huấn sẽ được các đại biểu đại diện các phòng ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang và UBND các phường, xã triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân từng đơn vị, địa bàn, tổ xóm trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lã Tùng