Triển khai công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2016

      Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố đã  tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên hội đồng GDQP - AN thành phố; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh và chỉ huy trưởng BCH quân sự 11 phường, xã  trên địa bàn.

                                                              Các đại biểu dự hội nghị

     Năm 2015, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương có hiệu quả. Kết quả trong năm đã cử 2 đồng chí thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Trường quân sự Quân khu I; Tổ chức bồi dưỡng 4 lớp đối tượng 4 cho 287 đồng chí, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay. Về giáo dục môn quốc phòng an ninh cho học sinh các trường Trung học phổ thông, Ban chỉ huy quân sự Thành phố đã phối hợp với 5 trường trên địa bàn tổ chức  học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh với gần 2.900 học sinh tham gia, đạt 100% kế hoạch.

     Năm 2016, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Cao Bằng tiếp tục Tăng cường công tác công tác tuyên truyền, phổ biến Luật dân quân tự vệ và Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm về QP-AN theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Tích cực chỉ đạo các thành viên phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và nắm bắt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN tại các địa phương; Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, nhất là tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong toàn dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                                                         Bùi Toàn – Đình Trung