Thành ủy: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận các cấp đợt I /2018

     Sáng 27/4, Thành ủy Cao Bằng đã tổ chức hội nghị nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố đợt I/2018 cho các đồng chí là UVBCH Đảng bộ thành phố khóa XVII, Bí thư hoặc phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và phòng chuyên môn của thành phố; Ủy viên BTV Đảng ủy 11 phường, xã trên địa bàn.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 126-QĐ/TU, ngày 29/02/2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; Quy định 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ của công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 23- CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luật số 30 - KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh và thành phố.

     Kết luận hội nghị, Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc yêu cầu các đồng chí UVBCH Đảng bộ thành phố khóa XVII, Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trưởng triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

                                                                                                Bùi Toàn – Lã Tùng