Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 4/2018

     Sáng 10/5, Thành ủy Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 4/2018 cho các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố, Bí thư, Phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo UBMTTQ và các phòng, ban, đoàn thể của thành phố.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các chuyên đề như: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và giải pháp của Việt Nam; Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới; Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Kết quả hơn 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sông Bằng, Sông Hiến; Kết quả sau 02 năm thực hiện Đề án 1515 của thành phố về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 theo hình thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện; Kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe năm 2017 và quỹ I/2018; nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới...

      Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các đồng chí báo cáo viên, Lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc và phòng ban đoàn thể của thành phố cần chủ động triển khai công tác thông tin tuyên truyền các văn bản phổ biến tại hội nghị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại cơ quan, đơn vị mình nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

                                                                                                    Bùi Toàn – Lã Tùng