Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến rà soát thủ tục hành chính

     UBND Thành phố vừa có văn bản về việc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến rà soát thủ tục hành chính.

    Thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/1/2018 của UBND Thành phố về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của UBND Thành phố, theo đó UBND Thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ tịch UBND các phường, xã giao cho công chức văn phòng – thống kê làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; chỉ đạo công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị tiến hành rà soát những thủ tục hành chính hiện hành đang triển khai và thực hiện tại các xã, phường, bao gồm các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo từng lĩnh vực, đề xuất bãi bỏ hoặc đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính đang áp dụng.

      Đối với các phòng ban chuyên môn, UBND thành phố yêu cầu các đồng chí trưởng phòng chỉ đạo chuyên viên được giao nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính đang triển khai tại đơn vị bao gồm các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo từng lĩnh vực, đề xuất bãi bỏ hoặc đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại đơn vị.

                                                                                                                Hoàng Ly

Xem nội dung văn bản tại đây