Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo vườn hoa số 2 phố Kim Đồng(gần khách sạn Hương Sen), phường Hợp Giang, TPCB