Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu đặt hàng gói thầu: Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn 10 phường, xã qúy II/2018 thuộc công trình: Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường do UBND thành phố quản lý năm 2018