Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường phục vụ phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn từ đường Pác Bó xuống kè Sông Bằng, phường Sông Bằng, TPCB