Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác GPMB dự án: Đền bù GPMB trường quân sự tỉnh Cao Bằng