Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non Hòa Chung, thành phố Cao Bằng. Hạng mục: Đường vào trường, cổng hàng rào