Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn sự nghiệp chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017