Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Tân Giang, thành phố Cao Bằng