Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán bồi thường GPMB ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 và Quyết định số 1749A/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND thành phố Cao Bằng về việc phê duyệt dự toán bồi thường, GPMB xây dựng công trình: Đ