Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa vườn hoa trung tâm TPCB, tỉnh Cao Bằng