Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2018 cho các trường trung học trên địa bàn TPCB