Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH tháng 4, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018