Về việc yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 và tình hình thực hiện NQ số 01/NQ-CP