về việc góp ý dự thảo kế hoạch đóng cửa các lò mổ gia súc không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố cao bằng