Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng

     Sáng 14/1, Thành ủy Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng và các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương mới ban hành (đợt III năm 2018) cho các đồng chí là UVBCH Đảng bộ thành phố, Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. 

     Tại hội nghị, lãnh đạo Thành Ủy đã truyền đạt các chuyên đề như: Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 07-Qi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xứ lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; Quy định số 05-Qi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư  về  việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thông tin, tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trong thời gian gần đây....

     Kết luận hội nghị, Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu trực tiếp đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết, chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực và phù hợp với địa phương đơn vị có tính khả thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

                                                                                                                         Bùi Toàn – Lã Tùng